ร่างกายของมนุษย์มีองค์ประกอบของน้ำเป็นส่วนสำคัญ น้ำมีความสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ถ้าร่างกายขาดน้ำก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ การบริโภคน้ำที่มีคุณภาพจะทำให้ร่างกายรับสิ่งที่มีประโยชน์ ปัจจุบันมีกระบวนการผลิตที่ดีในการกรองน้ำ เพื่อใช้เป็นน้ำดื่มที่ได้มาตรฐานและให้คุณค่าต่อร่างกาย กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความสำคัญในการผลิตน้ำดื่ม โดยกำหนดให้มาตรฐาน GMP ในการตรวจคุณภาพการผลิต เพื่ออนุญาตผลิตอาหาร และเครื่องดื่ม (อย.) หจก.ทู บี วอเตอร์ 2002 จึงมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตน้ำดื่มคุณภาพดี ตามมาตรฐาน GMP เพื่อประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งด้านสุขภาพ และความพึงพอใจ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู บี วอเตอร์ 2002 ได้รับอนุญาตให้ผลิตน้ำดื่มจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับการรับรองและอนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที่ อย.20-2-00746-2-0001 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 และโรงงานของ 2B Water ได้ผ่านการตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐาน ตามโครงการยกระดับสถานที่ผลิตอาหาร ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี